PL | RU

Jak uzyskać dozór elektroniczny? Krok po kroku

Jak uzyskać dozór elektroniczny krok po kroku

Jak uzyskać dozór elektroniczny? Krok po kroku

Jak uzyskać dozór elektroniczny? Dozór elektroniczny jest instytucją przewidzianą w kodeksie karnym wykonawczym. System dozoru elektronicznego (SDE) umożliwia osobie skazanej wyrokiem karnym na odbycie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym, tj. na wolności. Warunki wolnościowe oczywiście są w odpowiedni sposób kontrolowane, jednakże skazany może prowadzić swój dotychczasowy tryb życia: pracować, czy kontynuować naukę. Skazany jest wówczas zobowiązany do noszenia specjalnego nadajnika, tzw. „bransoletę”. Dodatkowo w jego miejscu pobytu instalowane jest specjalne urządzenie monitorujące.

Przesłanki uzyskania dozoru elektronicznego

Stosownie do art. 43la § 1 kodeksu karnego wykonawczego sąd penitencjarny może udzielić skazanemu zgody na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, jeżeli łącznie zostaną spełnione następujące warunki:

  1. wobec skazanego orzeczono karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą 1 rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności i nie zachodzą warunki recydywy wielokrotnej,
  2. jest to wystarczające dla osiągnięcia celów kary,
  3. skazany posiada określone miejsce stałego pobytu,
  4. osoby pełnoletnie, które zamieszkują wspólnie ze skazanym wyraziły zgodę na odbywanie przez niego kary w SDE,
  5. odbywaniu kary w systemie dozoru elektronicznego nie stoją na przeszkodzie warunki techniczne.

Jak uzyskać dozór elektroniczny?

Wniosek o dozór elektroniczny

Wniosek o dozór elektroniczny złożyć może skazany lub w jego w imieniu obrońca, prokurator, sądowy kurator zawodowy lub dyrektor zakładu karnego. Najczęściej skazany celem złożenia wniosku o dozór elektroniczny ustanawia w sprawie obrońcę w osobie adwokata lub radcy prawnego.

Sądem właściwym dla rozpoznania wniosku o dozór elektroniczny będzie sąd penitencjarny, w którego okręgu skazany przebywa. W tym przypadku sądem penitencjarnym będzie zawsze sąd okręgowy. Bardzo często zdarza się, że inny miejscowo sąd wydał wyrok skazujący, a jeszcze inny będzie właściwy do rozpoznania wniosku o dozór elektroniczny. Każdorazowo rozstrzygające znaczenie będzie miało aktualne miejsce, w którym skazany przebywa na stałe.

Wniosek o dozór elektroniczny nie podlega opłacie sądowej.

Uzasadnienie wniosku o dozór elektroniczny

W pierwszej kolejności we wniosku o dozór elektorniczny powinny się znaleźć informacje, takie jak:

  • dane skazanego,
  • dane odnośnie wyroku skazującego, jego sygnaturę, datę wydania oraz wysokości orzeczonej kary,
  • adres, pod którym dozór będzie wykonywany,
  • uzasadnienie wniosku.

Uzasadnienie wniosku o dozór elektroniczny powinno zawierać syntetyczne przedstawienie wszystkich okoliczności, które przemawiają za tym, by skazany mógł skorzystać z dobrodziejstwa SDE. Należy opisać warunki lokalowe miejsca, w  którym dozór będzie wykonywany z uwzględnieniem rozkładu pomieszczeń.

Z uzasadnienia wniosku musi wynikać, że wykonywanie kary w SDE będzie wystarczające dla celów kary. W tym celu należy opisać aktualną sytuację osobistą skazanego ze wskazaniem, że skazany prowadzi ustabilizowany tryb życia, wykonuje pracę zarobkową, zajmuje się rodziną. Można również opisać działalność skazanego na rzecz społeczności lokalnej, podejmowane przez niego wolontariaty. Wszystkie podnoszone okoliczności należy wykazać odpowiednimi dokumentami.

Należy również wskazać, czy skazany wykonał inne obowiązki wynikające z wyroku, np. czy zapłacił nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego oraz czy uiścił koszty sądowe.

Do wniosku warto załączyć harmonogram tygodnia z podziałem na dni i godziny, w których skazany będzie opuszczał miejsce wykonywania dozoru elektronicznego. Skazany ma prawo opuścić to miejsce na okres nieprzekraczający 12 godzin dziennie. W szczególności w celu świadczenia pracy, wykonywania praktyk religijnych, czy dokonywania niezbędnych zakupów.

Co istotne, do wniosku należy również załączyć zgodę osób pełnoletnich, które będą mieszkać ze skazanym podczas wykonywania dozoru.

Prowadzenie sprawy o dozór elektroniczny, adwokat Łódź

Kancelaria zajmuje się kompleksowym prowadzeniem spraw o dozór elektroniczny dla osób skazanych. Kancelaria prowadzi sprawy o SDE na terenie Łodzi i Warszawy. Sporządzamy wnioski o dozór elektroniczny, jak również pomagamy w toczących się już sprawach przed Sądem. W przypadku niekorzystnego rozstrzygnięcia sporządzamy także zażalenia na odmowę udzielenia zgody na dozór elektronicznych i reprezentujemy klientów w postępowaniu zażaleniowym.

Adwokat Katarzyna Maciołek

Specjalizuje się w procesach sądowych z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i karnego. Posiada również doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych oraz jednostek samorządu terytorialnego.

+48 504 229 669
kancelaria@adwokatmaciolek.pl