PL | RU

Zabezpieczenie alimentów na dziecko – jak uzyskać?

Zabezpieczenie alimentów na dziecko

Zabezpieczenie alimentów na dziecko – jak uzyskać?

Jak uzyskać zabezpieczenie alimentów na dziecko? Zabezpieczenie alimentów na dziecko jest tymczasowym rozstrzygnięciem Sądu na czas trwania postępowania, np. postępowania o podwyższenie już zasądzonych alimentów. Zabezpieczenie udzielane jest na wniosek zainteresowanej osoby. Wniosek można złożyć wraz z pozwem o alimenty, w toku toczącej się sprawy lub przed wystąpieniem z pozwem do Sądu.

Jak wnosić o zabezpieczenie alimentów?

Najcześciej wniosek o zabezpieczenie alimentów składany jest wraz z pozwem. Wniosek składa się do Sądu I instancji, który jest właściwy dla rozpoznania sprawy o alimenty. Wniosek o zabezpieczenie alimentów zwolniony jest ustawowo od kosztów sądowych. Oznacza to, że uprawniony (dziecko) nie ma obowiązku uiszczania opłaty sądowej od wniosku. Przede wszystkim we wniosku należy oznaczyć kwotę dochodzonych alimentów. Dla przykładu: wnoszę o udzielenie zabezpieczenia roszczeń alimentacyjnych w wysokości 800 zł miesięcznie, płatnych do 10-tego dnia każdego miesiąca do rąk matki małoletniego dziecka.

Uzasadnienie wniosku o zabezpieczenie alimentów

Uzasadnienie wniosku o zabezpieczenie alimentów jest najistotniejszym elementem wniosku, który może przeważyć o jego skuteczności. Zgodnie z art. 753 § 1 k.p.c. w sprawach o zabezpieczenie alimentów podstawą udzielonego zabezpieczenia jest jedynie uprawdopodobnienie istnienia roszczenia. Uprawdopodobnienie jest czymś mniejszym, niż udowodnienie w toku postępowania dowodowego. W uzasadnieniu należy uprawdopodobnić koszty utrzymania dziecka oraz możliwości zarobkowe i majątkowe obojga rodziców. Warto wskazać, czy zobowiązany do płacenia alimentów płaci je dobrowolnie, a jeżeli tak, to w jakiej wysokości.

Zażalenie na oddalenie wniosku o zabezpieczenie alimentów

Istnieje możliwość, że Sąd wydając postanowienie o zabezpieczenie alimentów nie wyda zabezpieczenia zgodnie z naszym żądaniem. Po pierwsze, Sąd może przyznać alimenty w kwocie niższej. W najgorszym scenariuszu, Sąd może w całości oddalić nasz wniosek o zabezpieczenie. W takim przypadku, należy w terminie 7 dni od wydania postanowienia, złożyć wniosek o jego uzasadnienie. Po sporządzeniu uzasadnienia postanowienia, Sąd doręczy je stronie zainteresowanej. Wówczas, w terminie kolejnych 7 dni należy złożyć zażalenie.

Wykonalność zabezpieczenia alimentów

Postanowienie o zabezpieczeniu alimentów jest wykonalne od dnia jego wydania. Wykonalność zabezpieczenia alimentów trwa najczęściej do uprawomocnienia się wyroku w sprawie. Postanowienie jest natychmiast wykonalne. Oznacza to, że można je skierować do komornika celem egzekucji zabezpieczonych przez Sąd alimentów.

Prowadzenie sprawy o alimenty

Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Maciołek zajmuje się kompleksowym prowadzeniem spraw o alimenty, w tym o ustalenie obowiązku alimentacyjnego i jak dalsze podwyższenie alimentów. Sporządzamy pozwy o alimenty wraz z wnioskami o zabezpieczenie alimentów na czas trwania postępowania przed Sądem. Kancelaria prowadzi sprawy alimentacyjne na terenie Łodzi i Warszawy.

Adwokat Katarzyna Maciołek

Specjalizuje się w procesach sądowych z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i karnego. Posiada również doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych oraz jednostek samorządu terytorialnego.

+48 504 229 669
kancelaria@adwokatmaciolek.pl